ASHTANGA YOGA MANTRA

   ॐ वन्दे गुरुनम् चरनरविन्दे

सन्दर्सित स्वत्म सुखव बोधे

निह् स्रेयसे जन्गलिकयमने

सम्सर : अल हल मोहसन्त्यै

आबहु पुरुसकरम्

षन्खचक्रसि धरिनम्

षहस्र सिरसम् स्वेतम्

रनममि पतन्जलिम्

 

Om  vande gurunam charanaravinde

sandarshita svatma sukhava bodhe

nih shreyase jañgalikiyamane

samsara halahala mohashantyai

 abahu purushakaram

shankhachakrasi dharinam

sahasra shirasam svetam

pranamami patañjalim  Om

 

  

Mangalam Mantra

  स्वस्तिप्रजाभ्यः परिपालयन्तां

न्यायेन मार्गेण महीं महीशाः |

गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ‖

 

Om swasthi praja bhyah pari pala yantam

nya yena margena mahi mahishaha

go brahmanebhyaha shubamastu nityam

loka samasta sukhino bhavantu

Om shanti, shanti, shantihi